แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 12
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่มีต่อการจัดงาน“ท่าม่วงบ้านฉัน ดีและงาม” ครั้งที่ 6 เขียนโดย admin 23
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 46
บทสรุปผู้บริหารโครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย admin 49
การสารวจภาวะการทางานของประชากจังหวัดกาญจนบุรีไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2560 เขียนโดย admin 43
สรุปภาวะการทางานของประชากร จังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 45
สรุปผล การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 เขียนโดย admin 52
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม“เทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2560” ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin 65
รายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการตามแนวทาง การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 90
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 778

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.