สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2560             ปีงบประมาณ 2561             ปีงบประมาณ 2562           ปีงบประมาณ 2563

1-31 ตุลาคม 2559                      1-31 ตุลาคม 2560                      1-31 ตุลาคม 2561                1-31 ตุลาคม 2562

1-30 พฤศจิกายน 2559                1-30 พฤศจิกายน 2560                1-30 พฤศจิกายน 2561         1-30 พฤศจิกายน 2562

1-31 ธันวาคม 2559                     1-31 ธันวาคม 2560                     1-31 ธันวาคม 2561             1-31 ธันวาคม 2562

1-31 มกราคม 2560                     1-31 มกราคม 2561                     1-31 มกราคม 2562             1-31 มกราคม 2563

1-28 กุมภาพันธ์ 2560                  1-28 กุมภาพันธ์ 2561                   1-28 กุมภาพันธ์ 2562          1-29 กุมภาพันธ์ 2563

1-31 มีนาคม 2560                      1-31 มีนาคม 2561                       1-31 มีนาคม 2562               1-31 มีนาคม 2563

1-30 เมษายน 2560                     1-30 เมษายน 2561                       1-30 เมษายน 2562              1-30 เมษายน 2563

1-31 พฤษภาคม 2560                  1-31 พฤษภาคม 2561                   1-31 พฤษภาคม 2562         1-31 พฤษภาคม 2563

1-30 มิถุนายน 2560                    1-30 มิถุนายน 2561                      1-30 มิถุนายน 2562            1-30 มิถุนายน 2563

1-31 กรกฏาคม 2560                   1-31 กรกฎาคม 2561                    1-31 กรกฏาคม 2562           1-31 กรกฎาคม 2563

1-31 สิงหาคม 2560                     1-31 สิงหาคม 2561                      1-31 สิงหาคม 2562             1-31 สิงหาคม 2563

1-30 กันยายน 2560                     1-30 กันยายน 2561                      1-30 กันยายน 2562            1-30 กันยายน 2563 

 

ปีงบประมาณ 2564

1-30 พฤศจิกายน 2563

1-31 ธันวาคม 2563

1-31 มกราคม 2564

1-28 กุมภาพันธ์ 2564

1-31 มีนาคม 2564

 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2562

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ 2562-1   ประกาศ 2562-2   ประกาศ 2562-3   ประกาศ 2562-4

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี