งานโครงการที่สำรวจ

งานเดือนตุลาคม

 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) คาบงานวันที่ 1-15 ของทุกเดือน

 2.โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) คาบงานวันที่ 7-20 ของทุกเดือน

 3.โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส คาบงานวันที่ 1-20 ( 3 เดือน สำรวจ 1 ครั้ง)

 4.โครงการสำรวจความพิการ คาบงานวันที่ 1-30 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 5.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน คาบงานวันที่ 24-31 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 งานเดือนพฤศจิกายน

 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) คาบงานวันที่ 1-15 ของทุกเดือน

 2.โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) คาบงานวันที่ 7-20 ของทุกเดือน

 3.โครงการสำรวจความพิการ คาบงานวันที่ 1-30 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 4.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน คาบงานวันที่ 24-31 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 5.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล (พ.ศ.2560) คาบงาน วันที่ 8-20 พฤศจิกายน

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.