ผลงานสำนักงาน

งานเดือนตุลาคม 2560

 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) คาบงานวันที่ 1-15 ของทุกเดือน

 2.โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) คาบงานวันที่ 7-20 ของทุกเดือน

 3.โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส คาบงานวันที่ 1-20 ( 3 เดือน สำรวจ 1 ครั้ง)

 4.โครงการสำรวจความพิการ คาบงานวันที่ 1-30 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 5.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน คาบงานวันที่ 24-31 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 งานเดือนพฤศจิกายน 2560

 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) คาบงานวันที่ 1-15 ของทุกเดือน

 2.โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) คาบงานวันที่ 7-20 ของทุกเดือน

 3.โครงการสำรวจความพิการ คาบงานวันที่ 1-30 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 4.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน คาบงานวันที่ 24-31 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

 5.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล (พ.ศ.2560) คาบงาน วันที่ 8-20 พฤศจิกายน

 งานเดือนธันวาคม 2560

  1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) คาบงานวันที่ 1-15 ของทุกเดือน

  2.โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) คาบงานวันที่ 7-20 ของทุกเดือน

  3.โครงการสำรวจความพิการ คาบงานวันที่ 1-30 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

  4.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน คาบงานวันที่ 24-31 ( เฉพาะเดือน ตุลาคม-ธันวาคม)

งานเดือนมกราคมคม 2561

 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) คาบงานวันที่ 1-15 ของทุกเดือน

 2.โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) คาบงานวันที่ 7-20 ของทุกเดือน

 3.โครงการสำรวจการมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน คาบงานวันที่ 1-20 ของเดือนมกราคม 2561

 4.โครงการสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร คาบงานวันที่ 1-20 ของเดือนมกราคม 2561

 5.โครงการสำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 คาบงาน วันที่ 1-30 ของเดือนมกราคม 2561

 6.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 3 ปี 6 เดือน คาบงาน วันที่ 2-16 มกราคม 2561

 7.โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส คาบงาน 1-20 ของเดือนมกราคม 2561

 8.โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า

 9.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี