วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ :   สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติและสารสนเทศ เป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนา 

                         จังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

           

พันธกิจ   : 1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุน

                           การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด

 

                       2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล


                           ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของจังหวัด

 

                       3. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน


                       4. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด เกี่ยวกับสถิติ

 

  

                      

 

  

วัฒนธรรมองค์กร   : ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน

                                รักมั่น สสช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.