Infographic/ข้อมูลของจังหวัด

สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 2560

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

สถิติรถยนต์และการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดกาญจนบุรี 2559

กาท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี 2559

สรุปภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 3/2560

สถิติพลังงาน จังหวัดกาญจนบุรี 2559

รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกาญจนบุรี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ "เน็ตประชารัฐ"

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

สถิติการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2559

ประชากรศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี