เนื้อหา

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

วันศุกร์ที่ 18 ส.ค.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และร่วมลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาที่เร่งด่วน สำหรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcn139

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี