เนื้อหา

เยี่ยมศูนย์ก่รเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านหน้องปลิง

 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมศูนย์ก่รเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านหน้องปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าพบกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ รับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล

kcn106

kcn107

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี