เนื้อหา

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
มหาวิทยาพายัพ จ.เชียงใหม่ ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และขออนุเคราะห์เอกสารข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดย นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ ได้มอบหมายให้ นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน เป็นผู้ประสานงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

kcn92

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี