ชุดข้อมูลขยะ

waste001รายการข้อมูล    

 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

 • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
 • จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
 • ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
 • จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง
 • ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
 • ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
 • ปริมาณขยะสะสม
 • ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)
 • ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
 • พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
 • ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
 • ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ
 • จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

 • จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
 • จำนวนครัวเรือน
 • จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 • จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
 • จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฎิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
 • จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
 • จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ
 • จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
 • จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
 • พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

 • จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
 • ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
 • แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
 • แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
 • จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี