ชุดข้อมูลข้าว

rice001

 

รายการข้อมูล   

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 • ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
 • พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
 • พื้นที่ที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน 
 • พื้นที่ที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกชลประทาน
 • จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 • จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
 • เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
 • จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก
 • ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
 • ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
 • ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
 • เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
 • พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP
 • ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)
 • ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
 • ปริมารการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
 • เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
 • พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 • จำนวนสหกรณ์การเกษตร
 • จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
 • จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกณณ์การเกษตร
 • จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

 

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

 • จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
 • พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
 • ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

5. การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)

 • ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
 • โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

6. การพัฒนาระบบการตลาด

 • มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
 • บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

 

 

จำนวนสหกรณ์การเกษตร
 • จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
 • จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกณณ์การเกษตร
 • สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
  โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี