ผู้สูงอายุ

ageing001

รายการข้อมูล   

1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

  • จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
  • จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
  • จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
  • จำนวนผู้สูงอายุที่ดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
  • จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
  • จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี