ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information System ) จ.กาญจนบุรี

image kan01
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

( Management Information System : MIS )


ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

รายการชุดข้อมูลกลาง


        ชุดข้อมูลกลาง                       Infographic/การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ 

              - ด้านเศรษฐกิจ                              - ด้านเศรษฐกิจ
                    
ท่องเที่ยว                                    ท่องเที่ยว
                     ข้าว                                           ข้าว

              - ด้านสังคม                                  - ด้านสังคม
                     
ผู้สูงอายุ                                     ผู้สูงอายุ

              - ด้านสิ่งแวดล้อม                           - ด้านสิ่งแวดล้อม
                     
ขยะ                                           ขยะ

           ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี