การท่องเที่ยว

tour001

   รายการข้อมูล  
       
     

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร

  • จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศน์/ผู้นำเที่ยว
  • จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
  • รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร

4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

  • ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
  • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
  • ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

 6. พัฒนาการตลาด

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี