รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

      2560                                             2561                                       2562                          

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560            ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560              ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561                                

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560           ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560        ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560        ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560            ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560          ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561            ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560         ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561         ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560           ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561             ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560          ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561            ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประจำปีงบประมาณ 2560                   ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561        ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

                                                     ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561            ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

                                                     ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561           ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

                                                     ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561             ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

                                                     ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561             ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562  

                                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561              เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 1 2 3 

 


 รายงานงบทดลองหน่วบเบิกจ่ายรายเดือน

              2563                                                2564

 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562             ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562               ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 ประจำเดือนธันวาคม 2562                  ประจำเดือนธันวาคม 2563

 ประจำเดือนมกราคม 2563                  ประจำเดือนมกราคม 2564 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563          ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563              ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวด 1-16
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี