เนื้อหา

บรรยายให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้บรรยายให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี องค์ความรู้เรื่องระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) ในระดับจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐมเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังใหม่ ชั้นที่ 4

kcnburi25

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี