เนื้อหา

ประชุมกำหนดโครงการสำคัญ (Flagship Project)

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมกำหนดโครงการสำคัญ (Flagship Project) ในรูปแบบห่วงโช่คุณค่า (Value Chain) และเสนอแผนงานโครงการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi16

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี