สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

so60สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี